Prima Dreptul la asistență și sprijin

Dreptul la asistență și sprijin

Victimele au dreptul la asistență și sprijin de îndată ce autoritățile competente au motive rezonabile să creadă că este posibil ca aceste persoane să fi făcut obiectul infractiunii de trafic de fiinte umane.

 

 • Asistența trebuie să includă cel puțin:

 

 • cazare provizorie corespunzătoare și în condiții de siguranță,
 • oferirea obiectelor de igienă personală si hrană,
 • asistență psihologică și materială,
 • acces la servicii medicale de urgență,
 • servicii de traducere,
 • consiliere și informare cu privire la drepturile legale și serviciile disponibile destinate victimelor,
 • asistență juridica pentru apărarea drepturilor și a intereselor lor pe durata desfășurării procedurii penale,
 • accesul la educație, în cazul copiilor.

 

 • Asistenta mentionata este orientata si integrata pentru victimele cu nevoie speciale, precum victimele violentei sexuale, victimele violenței bazate pe gen.

 

 • Acordarea de asistență și sprijin necondiționată.

 

Asistenta si sprijinul acordat victimei nu este condititonată de dorința ei de a coopera cu organele de drept, de a face declaraţii şi de a participa la procesul de urmărire a traficanţilor – art. 20 alin 4 din Legea nr. 241 din 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Codul de procedura penala in art. 58 alin.8 prevede dreptul victimei de a nu se prezenta la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei judecătoreşti pentru a da explicaţiile solicitate in cazul traficului de ființe umane.

 

 • Asistența și sprijinul pot fi acordate numai cu consimțământul victimei și în cunoștință de cauză.

 

 1. Identificarea victimelor

Pentru a asigura victimelor accesul la servicii, autoritățile publice competente în comun cu organizațiile neguvernamentale preocupate de acest domeniu, sunt obligate să ia măsuri în vederea facilitării identificării victimelor traficului de persoane (Art.15 din Legea nr.241/ 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane antitrafic)

 

 1. Informarea victimelor
 • Victimele au dreptul la informații încă de la primul contact cu autoritățile competente (cum ar fi autoritatile publice locale care presteaza servicii sociale, poliția, instantele judiciare, angajatii Centrelor de asistență si protecție, etc ). La oferirea informațiilor, trebuie să se țină cont de posibilele efecte ale traumelor psihologice, precum și de abilitățile cognitive ale persoanei (nivelul de educatie si intelegere).

 

 • Victimele au dreptul la servicii de traducere și interpretariat, dacă este cazul.

 

 • Victimele au dreptul la informare cu privire la statutul lor, drepturile lor și procedurile judiciare și administrative relevante, inclusiv accesul la informații cu privire la căile de atac disponibile.

 

 • Victimele au dreptul la informații privind:

 

 • tipul de servicii sau organizațiile cărora li se pot adresa pentru a obține sprijin;
 • tipul de asistență pe care o pot primi;
 • unde și în ce mod pot depune o plângere sau pot adresa o solicitare;
 • etapele procedurii care urmează după depunerea plângerii și rolul victimei în cadrul acestora;
 • modul și condițiile în care pot obține protecție;
 • în ce măsură și în ce condiții au acces la consiliere juridică, asistență juridică sau orice altă formă de consiliere;
 • cerințele pentru a avea dreptul la despăgubiri;

 

 • Transparența procedurilor și corectitudinea informațiilor sunt aspecte extrem de importante. Victima trebuie să primească informații complete și exacte pentru a-i permite să ia decizii în cunoștință de cauză la toate etapele asistenței acordate și la toate etapele procedurilor în care aceasta ia parte.

 

 • Organele de drept ar trebui să depună toată diligența și să informeze victima cu privire la stadiul și dispunerea procedurilor la etapa urmaririi penale si examinarii judiciare. Aceste informații pot fi acordate si de catre avocatul care acorda consiliere juridica victimei.

 

 1. Dreptul la asistenţă psihologică şi socială gratuite

 

 • Asistența psihologică și socială poate fi asigurat atât din partea personalului specializat al Centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinte înfiinţate prin Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane antitrafic (art.17 ), cât şi din partea autoritatilor publice locale de la locul de trai care prin intermediul structurilor teritoriale de asistenţă socială (art.10 alin. 4) lit.b) din Legea 241/2005 privind combaterea si prevenirea traficului de ființe umane si articolele 6-10 din Legea 137/2016 privire la reabilitarea victimelor infracțiunii, asigură victimelor traficului de fiinţe umane informaţii şi consiliere, acordîndu-le facilităţile prevăzute de lege pentru persoanele marginalizate social;

 

 • Asistenţa psihologică şi socială poate fi asigurată şi de către organizaţiile neguvernamentale, independent sau în cooperare cu autorităţile publice.

 

 • Persoana prezumata a fi victimă a traficului de fiinţe umane in procesul de verificare a statutului ei, beneficieaza de prestatii si servicii sociale în conformitate cu nevoile indentificate asigurate de instituţiile Ministerului Sănătăţii Muncii si Protectiei sociale in limita serviciilor si sprijinului acordat pentru categoria de persoane sau familii defavorizate afalte în situatie de dificultate.

 

 1. Dreptul la asistenţă medicală.

 

 • Asistenţa medicală este gratuita si garantată victimelor traficului de ființe umane în cadrul Centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficlui de fiinte umane si în instituţiile medicale stabilite de Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protectiei Sociale. (art-le 16,17 si 20 din Legea nr. 241 /2005 ).

 

 • Persoana prezumata a fi victimă a traficului de fiinţe umane, in procesul de verificare a statutului ei, beneficieaza de pachetul minim de asistenţă medicală asigurat de instituţiile Ministerului Sănătăţii Muncii si Protectiei sociale pentru categoriile vulnerabile

 

 1. Dreptul la o perioadă de reflecție
 • Conform Legii privind combaterea traficului de persoane (Art.20 alin.4) ) victimele traficului de persoane, beneficiază de o perioadă de acomodare și reflecție de până la 30 de zile timp în care vor beneficia de asistența si protecția ce va include servicii de de cazare şi de igienă personală, hrană, asistenţă juridică, socială, psihologică şi medicală de urgenţă.

 

 • Acest termen trebuie să permita persoanei în cauză să se recupereze, să evite influenţa traficanţilor şi/sau să ia o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente.

 

 • Pe durata acestui termen nici o măsură de expulzare nu va putea fi pusă în aplicare în privinţa victimelor traficului de persoane care sunt cetateni straini.

 

 1. Dreptul la protecția vieții private

 

 • Victimele au dreptul la protecția identității și a vieții private. O teamă majoră a celor mai multe dintre victime este legată de faptul că identitatea și faptele lor pot deveni cunoscute public, în special atunci când acestea au fost traficate în industria sexului. Expunerea publică poate duce la stigmatizare și respingere socială și poate constitui un obstacol în reintegrarea socio-familială.

 

 • Protecția împotriva încălcării dreptului la viață privată este importantă în orice etapă a procedurilor. În cazul în care victima, de exemplu, preferă să nu informeze persoanele apropiate (familie, partener, prieteni, vecini, comunitate) cu privire la situația neplăcută în care se află, această dorință trebuie să fie respectată în orice moment. Contactul cu victima trebuie să se realizeze într-o manieră care să respecte această dorință.

 

 • Datele cu caracter personal ale victimelor pot fi colectate de la victime numai în scopuri specifice, explicite și legitime și în cadrul sarcinilor autorităților competente și pot fi prelucrate numai în scopul în care au fost colectate. Prelucrarea datelor trebuie să fie legală, adecvată, relevantă și neexcesivă (în raport cu scopurile pentru care au fost colectate).

 

 • Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea traficului de ființe umane “ Este interzisă răspândirea informaţiilor despre viaţa privată şi identitatea victimei traficului de fiinţe umane şi despre condiţiile în care a fost traficată. Divulgarea informaţiilor despre măsurile de siguranţă şi a datelor confidenţiale despre victimele traficului de fiinţe umane, precum şi divulgarea informaţiilor despre urmărirea penală şi măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de participanţii la procesul penal se pedepsesc în conformitate cu legislaţia penală şi cea contravenţională.”

 

 • Nu este permisa nici o divulgare publică (inclusiv prin intermediul mijloacelor de presa sau TV) cu privire la identitatea și viața privată a victimelor traficului de persoane ci, dimpotrivă, trebuie să fie respectate și protejate în măsura în care este posibil.

 

 • Persoanele traficate trebuie să fie avertizate corespunzător și anterior cu privire la dificultățile inerente în protejarea identității lor, fără promisiuni false sau nerealiste în ceea ce privește capacitățile organelor de drept în acest sens (Principiile și liniile directoare CEDO).

 

 • Datele cu caracter personal ale victimelor trebuie să fi e șterse sau trecute în anonimat atunci când nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate.

 

 1. Reintegrarea socială a victimelor traficului de fiinţe umane

 

 • In scopul reintegrarii sociale a victimelor intr-un mod de viata normal, agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in comun cu serviciile sociale teritoriale si  cu organizatiile neguvernamentale vor acorda tot sprijinul necesar victimei in angajarea in cimpul muncii;

 

 • Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă acordă victimelor traficului de fiinţe umane cu prioritate servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de orientare şi formare profesională, precum şi de consultanţă şi asistenţă în iniţierea într-o activitate de întreprinzător potrivit prevederilor Legii nr. 241 /2005 privind prevenirea si combaterea traficului de ființe umane, (art.10 alin. 4) si 18 alin. 2)) precum si Legea nr. 102/2003 cu privire ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

 1. Integrarea Profesionala

 

 • Victimele traficului de fiinţe umane au dreptul de a beneficia “cu prioritate” de serviciile Agenţiilor de Ocupare a fortelor de munca in primirea serviciilor de formare profesională.

 

 • Victimele traficului de fiinţe umane sînt în drept să audieze gratuit un curs de pregătire profesională, finanţat din mijloacele fondului de şomaj. In perioada studiilor beneficind de cazare si burse de studii din partea Agenţiei de ocupare a fortelor de munca (art. 18 din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane).

 

 1. Dreptul la reintegrare şcolară a victimelor minore

 

 • Reintegrarea elevilor victime ale traficului de persoane în sistemul educaţional de stat, este garantat in conditiile Codului educatiei al Republicii Moldova precum si Legea 241/2005 (Art. 29 alin (9)).

 

 

 1. Permisul de ședere temporară, permanentă

 

 • Victimele traficului de fiinţe umane cu cetatenia altui stat pot beneficia de dreptul de sedere provizorie de pina la 6 luni inclusiv în cazul cînd acesta a intrat în mod ilegal pe teritoriul ţării.

 

 • Dreptul de a i se examina cererea pentru un permis de ședere are la baza următoarelor criterii (conditii pe care victima trebuie sa le indeplineasca):

 

– prezența victimei este necesară în scopul anchetei sau al procedurii judiciare;

– victima trebuie sa manifeste voința clară de a coopera cu autorităţile competente la identificarea şi tragerea la răspundere penală a participanţilor la săvîrşirea infracţiunii a cărei victimă;

– victima a încetat orice relație cu persoana sau persoanele care au săvârșit infracțiunea de trafi c de persoane;

– victima nu ar reprezenta un risc pentru ordinea publică sau pentru siguranța publică.

 

 • Permisul de ședere poate fi reînnoit pe baza acelorași condiții pe un termen de 6 luni daca sunt mentinute criteriile mentionate. In conditiile generale dupa expirarea perioade de 6 luni victima poate opta si pentru un permis de sedere permanent.

 

 • Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi revocat (retras) în una dintre următoarele situaţii:
 • victima a reluat din proprie iniţiativă şi întreţine în mod activ legătura cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii;
 • autorităţile competente consideră cooperarea victimei ca fiind frauduloasă ori consideră plîngerea acesteia ca fiind frauduloasă sau nefondată;
 • şederea victimei străine pe teritoriul ţării prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică;
 • victima a încetat să coopereze în cadrul procesului penal;
 • procesul penal a fost incetat din lipsa infractiunii.

 

 1. Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane

 

 • Republica Moldova contribuie la repatrierea ţinând cont de necesitatea asigurării securităţii lor, a victimelor traficului de fiinţe umane cetăţeni ai săi şi apatrizi care aveau dreptul de a locui permanent în Republica Moldova până la comiterea faptelor de trafic de ființe umane.

 

 • Autoritatile competente de indata cum au primit informatia despre prezumată victima verifica informatia despre cetatenia persoanei in cauza, elibereaza gratuit documentele de călătorie sau orice alt act necesar repatrierii si acorda asistenta in repatrierea in tara ce include suportul cheltuielilor de transport.

 

 • In cazul victimelor minore repatrierea în tara este asistata de un însoțitor desemnat de autoritatile competente.

 

 • Repatrirea victimelor are loc doar cu acordul victimei, exprimat in cunoștință de cauză si in formă scrisă când este posibil.

 

 1. Dreptul la protecţie fizică.

 

 • Victimele traficului de fiinţe umane pot beneficia, la cerere, de protecţie din partea Ministerului Afacerilor Interne dacă sunt părţi în procesul penal intentat împotriva traficanţilor in cazul in care exista o stare de pericol real in ce privește viata si sanatatatea victimei si a rudelor acesteia. Prin decizia instantei de judecata victima este inclusa intr-un program de protectie a martorilor si poate beneficia de masuri speciale de protectie ce poate include: asigurarea pazei personale, a locuinţei, ori a bunurilor; schimbarea identităţii, instalarea unui sistem de alarmă la locuinţă sau alte masuri de protectie ce sunt prevazute de Legea privind protecția martorilor.
 • In cadrul Centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinte umane victimele beneficiaza de cazare in siguranta. Securitatea persoanelor cazate este asigurata de catre serviciile paza de stat contractate in acest scop.